Sách

Danh mục tác phẩm

Crisis Management in Late Antiquity (410–590 CE)

Pauline Allen, Bronwen Neil

Brill Leiden Boston | 2013

Crisis Management in Late Antiquity (410–590 CE)

Pauline Allen, Bronwen Neil | 25/03/2023

0

Paul as Missionary: Identity, Activity, Theology and Practice

Trevor J. Burke & Brian S. Rosner

T & T Clark | 2011

Paul as Missionary: Identity, Activity, Theology and Practice

Trevor J. Burke & Brian S. Rosner | 25/03/2023

0

The Gnostic Paull: Gnostic Exegesis of the Pauline Letters

Elaine Hiesey Pagels

Fortress Press Philadelphia | 1975

The Gnostic Paull: Gnostic Exegesis of the Pauline Letters

Elaine Hiesey Pagels | 25/03/2023

0

Collecting Early Christian Letters from the Apostle Paul to Late Antiquity

Bronwen Neil & Pauline Allen

Cambridge University Press | 2015

Collecting Early Christian Letters from the Apostle Paul to Late Antiquity

Bronwen Neil & Pauline Allen | 25/03/2023

0

The Theology of the later Pauline Letters

Andrew T. Lincoln, A.J.M. Wedderburn

Cambridge University Press | 1993

The Theology of the later Pauline Letters

Andrew T. Lincoln, A.J.M. Wedderburn | 25/03/2023

0

Worship and the Risen Jesus in the Pauline Letters

Tony Costa

Peter Lang Publishing, Inc New York | 2013

Worship and the Risen Jesus in the Pauline Letters

Tony Costa | 25/03/2023

0

Interpolations in the Pauline Letters

William O. Walker, Jr

Journal for the Study of the New Testament | 2001

Interpolations in the Pauline Letters

William O. Walker, Jr | 25/03/2023

0

1 & 2 Thessalonians Through the Centuries

Anthony C. Thiselton

Wiley-Blackwell | 2011

1 & 2 Thessalonians Through the Centuries

Anthony C. Thiselton | 25/03/2023

0

Galatians Through the Centuries

John Riches

Wiley-Blackwell | 2013

Galatians Through the Centuries

John Riches | 25/03/2023

0

Purpose and Cause in Pauline Exegesis

Wendy Dabourne

Cambridge University Press | 2004

Purpose and Cause in Pauline Exegesis

Wendy Dabourne | 25/03/2023

0

Exploring the New Testament - A Guide to the Letters & Revelation

I. Howard Marshall, Stephen Travis & Ian Paul

Inter Varsity Press | Cập nhật

Exploring the New Testament - A Guide to the Letters & Revelation

I. Howard Marshall, Stephen Travis & Ian Paul | 25/03/2023

0

Gethsemani: Cao điểm của việc thi hành ý Thiên Chúa

Vincent M. Phạm Cao Quý | 25/03/2023

0

Chúa chịu đóng đinh và tử nạn ngày nào?

Lm. Nguyễn Văn Diễm

| Cập nhật

Chúa chịu đóng đinh và tử nạn ngày nào?

Lm. Nguyễn Văn Diễm | 25/03/2023

0

Các thư Thánh Phaolo

Thánh Phaolo

| Cập nhật

Các thư Thánh Phaolo

Thánh Phaolo | 25/03/2023

0

Le notre pere, cope de coeur D'un Enfant Pour son Pere

Joseph Đỗ Quang Khang | 25/03/2023

0

Chúa Giêsu nói bằng dụ ngôn

Frère Théophile Penndu -Lm Giuse Nguyễn Văn Diễm dịch

Hà Nội | 2007

Chúa Giêsu nói bằng dụ ngôn

Frère Théophile Penndu -Lm Giuse Nguyễn Văn Diễm dịch | 25/03/2023

0

Tin mừng theo Thánh Gioan

Lm. Trần Văn Kiệm

| Cập nhật

Tin mừng theo Thánh Gioan

Lm. Trần Văn Kiệm | 25/03/2023

0

Hành trình học hỏi Tin Mừng Gioan

Caroly Thomas - Lm. Đaminh Trần Đình Nhi dịch

| Cập nhật

Hành trình học hỏi Tin Mừng Gioan

Caroly Thomas - Lm. Đaminh Trần Đình Nhi dịch | 25/03/2023

0

Chú giải Ga 1,1-18: Ngôi Lời nhập thể

Lm. Tanila Hoàng Đắc Ánh

| Cập nhật

Chú giải Ga 1,1-18: Ngôi Lời nhập thể

Lm. Tanila Hoàng Đắc Ánh | 25/03/2023

0