Thông tin quyển sách

_Giáo hội Công giáo Việt Nam Niên giám 2004

Đăng ký đọc tác phẩm