Thông tin quyển sách

Triết học thượng cổ Tây Phương ảnh hưởng trên Kitô Giáo