Tác giả

Danh mục tác phẩm theo tác giả

Tác giả D' Yves Congar, O.P. hiện có 04 tác phẩm.

Cette église que j'aime

D' Yves Congar, O.P.

LES ÉDITIONS DU CERF, | 1968

Cette église que j'aime

D' Yves Congar, O.P. | 07/05/2021

0

ECUMENISM AND THE FUTURE OF THE CHURCH

D' Yves Congar, O.P.

THE PRIORY PRESS | 1967

ECUMENISM AND THE FUTURE OF THE CHURCH

D' Yves Congar, O.P. | 25/04/2021

2

L'ecclésiologie du moyen-age

D' Yves Congar, O.P.

LES ÉDITIONS DU CERF, | 1968

L'ecclésiologie du moyen-age

D' Yves Congar, O.P. | 09/05/2021

1

L'Esprit Saint

D' Yves Congar, O.P.

| Cập nhật

L'Esprit Saint

D' Yves Congar, O.P. | 19/02/2021

0