Thông tin quyển sách

Sacerdos - Linh mục nguyệt san, số 148, tháng 4, 1974

Đăng ký đọc tác phẩm